LVMA Tax consulting

Aansprakelijke vertegenwoordiging

Aansprakelijke vertegenwoordiging

LVMA Tax Consulting assisteert buitenlandse ondernemingen

Buitenlandse ondernemingen, die niet in België gevestigd zijn en diebelastbare handelingen stellen op het Belgische grondgebied, dienen zich,in principe, in België voor btw-doeleinden te identificeren. Eenmaal geïdentificeerd voor btw-doeleinden, dienen deze buitenlandseondernemingen de btw-formaliteiten en rapporteringsverplichtingen opdezelfde manier na te leven als Belgische bedrijven.

Toelichtingen

Belastbare transacties

De volgende belastbare handelingen die in België door buitenlandseondernemingen worden verricht, brengen een verplichte btw-identificatiemet zich mee:

In bepaalde situaties zijn deze buitenlandse ondernemingen evenwelontheven van de verplichting om zich in België voor btw-doeleinden teidentificeren. Enkel een grondige analyse van de btw-situatie van de buitenlandseonderneming zal het dus mogelijk maken om te bepalen of een Belgischebtw-registratie al dan niet kan worden vermeden.

In principe zijn alleen niet-Europese bedrijven verplicht om eenaansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen wanneer zij zich in Belgiëvoor btw-doeleinden laten registreren.

De in de Europese Unie gevestigde bedrijven kunnen rechtstreeks eenBelgisch btw-nummer aanvragen zonder dat ze een aansprakelijkevertegenwoordiger moeten aanstellen. De fiscaal vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle btw-schulden, boetes en interesten die hiermee verband houden en dievoortvloeien uit de activiteiten die de buitenlandse vennootschap in Belgiëverricht. Daarom eist de btw-administratie van de aansprakelijkevertegenwoordiger een bewijs van solvabiliteit om zich ervan tevergewissen dat deze over voldoende financiële draagkracht beschikt omde verschuldigde belastingen te betalen die voortvloeien uit de transactiesdie de buitenlandse onderneming in België heeft verricht. Dit bewijs van solvabiliteit wordt doorgaans afgegeven in de vorm van eenbankgarantie, d.w.z. een document van een in België gevestigde financiëleinstelling dat bevestigt dat de onderneming een garantie heeft die beperktis tot een maximumbedrag.

Ondernemingen gevestigd in de Europese Unie kunnen ook eenaansprakelijke vertegenwoordiger aanstellen om hun btw-formaliteiten enbtw-verplichtingen in België te vervullen. Deze aanwijzing wordt inbepaalde gevallen aanbevolen, met name om in aanmerking te komenvoor de verleggingsregeling beoogd in artikel 194 van Richtlijn2006/112/EG.

Buitenlandse ondernemingen kunnen de Belgische btw die zij aan hunleveranciers/dienstverleners hebben betaald via de Belgische btw-aangiftein aftrek brengen, in zoverre de aangekochte goederen/diensten wordengebruikt voor het stellen van btw-belastbare handelingen. Het recht op aftrek van de btw wordt uitgeoefend via de Belgische btw-aangifte, waarbij de op de aankopen betaalde btw in mindering wordtgebracht van de aan de klanten aangerekende btw-bedragen.

Onze diensten

Onze kennis en expertise

Onze diepgaande kennis en expertise op het gebied van btw stelt ons instaat om het btw-statuut van een buitenlandse onderneming te bepalen,dan well om de mogelijke fiscale optimalisaties aan te bieden die haar tengoede kunnen komen. Ons kantoor kan u helpen met de volgende formaliteiten:

Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet Michaël Annaert te contacteren

Gecertifieerd belastingadviseur